Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki kontroli Samorządu Województwa w Partnerstwie Borów Niemodlińskich

19 i 20 sierpnia 2014 r. dwóch pracowników Referatu Kontroli Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego w Opolu przeprowadziło w Biurze LGD szczegółową kontrolę ex–post (po zrealizowaniu zadań) z zakresu realizacji działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” za rok 2009. Kontrola została przeprowadzona na miejscu-w biurze LGD- w wyniku typowania (losowania). Kontrola potwierdziła prawidłowości, że cel operacji został zachowany, że zakupione przedmioty są użytkowane prawidłowo i nie nastąpiło przeniesienie ich własności, dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją jest przechowywana prawidłowo a kopie dokumentów załączonych do wniosku o płatność są zgodne z oryginałami posiadanymi przez Partnerstwo. Kontroli w tym zakresie poddano pozycje wskazane w zestawieniu rzeczowo-finansowym rozliczone wnioskiem o płatność za 2009, zrefundowanym w roku 2010.

Raport z czynności pokontrolnych R-01/167 (08/431/156/2014) potwierdza prawidłowość realizacji zadań przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wersja XML