Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7. Zwięzła charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym bez powielania informacji zawartych w statucie i innych dokumentach wewnętrznych

7. Zwięzła charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym bez powielania informacji zawartych w statucie i innych dokumentach wewnętrznych        

            W Partnerstwie Borów Niemodlińskich decyzje na wszystkich etapach i we wszystkich organach podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
            W przypadku Zarządu decyzje podejmowane są dodatkowo przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do prezesa, a w przypadku jego nieobecności zastępcy prezesa.   
            W Radzie Decyzyjnej decyzje podejmowane są przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Każdorazowo przy podejmowaniu decyzji w sprawie oceny i wyboru operacji sprawdzane jest przestrzeganie zasady braku dominacji którejkolwiek z grup interesów.
W komisji Rewizyjnej do podjęcia decyzji wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch z trzech członków komisji.
            W przypadku Walnego Zebrania Członków, jeśli w I terminie zebrania nie uczestniczy przynajmniej połowa członków, decyzje podejmowane są w II terminie (wyznaczonym w zawiadomieniu nie wcześniej niż 15 minut przed upływem I terminu) zwykłą większością głosów członków obecnych.
            W Zarządzie, Radzie Decyzyjnej oraz Komisji Rewizyjnej głosować mogą wyłącznie osoby wybrane do tych organów (z imienia i nazwiska) - osobista reprezentacja.
            Na Walnym Zebraniu Członków w procesie głosowania może uczestniczyć upoważniony pisemnie reprezentant członka.

 

Wersja XML